Konsultacje społeczne

Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 29 stycznia 2020 r.
Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, – tekst jednolity) dalej zwaną Ustawą ooś., Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Powyższe organy ustaliły zakres informacji, zgodny z art. 51 ust.2 UOOS: pismo RDOŚ w Olsztynie znak WSTE.411.53.2019.BW z 17.12.2019 r. opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9022.4.67.2019.SG z 19.12.2019 r.
Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w terminie do 29.01.2020 r. w formie:
 1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).
Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 oraz Formularz konsultacyjny.
Do pobrania:

 

 

 Konsultacje społeczne

Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:

 1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).
 3. Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 4. Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszajacej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Ponizej można pobrać w wersji elektronicznej projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elblaskiego na lata 2021-2030, Formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

1. Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

2. Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

 


 

Ogłoszenie o otwartym naborze na
Partnera/Partnerów spoza sektora finansów
publicznych do wspólnej realizacji projektu
w ramach Priorytetu V. Środowisko naturalne i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazurskiego na lata 2014-2020

Gmina Morąg, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn.zm.),

ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych
do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,  

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin

3. Formularz oferty


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Morąga na lata 2015-2025 - ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW ORAZ UWAG DO ZAPROPONOWANEGO OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

1. Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego

2. Formularz uwag z opisem

3. Karta projektu rewitalizacyjnego

Zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia Programu.

Kontakt: Tomasz Faraś - Urząd Miejski w Morągu, tel. 89 757 22 31 wew. 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Zapraszamy na konsultacje społeczne na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Morąga na lata 2015-2025

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych, służb porządkowych, organizacji pozarządowych i innych do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla naszego miasta na okres 2015-2025. Bez udziału mieszkańców powstanie martwy dokument, który poza opisem i statystyką nie spowoduje realnych zmian. Mamy szansę mieć wpływ na kierunki zmian, które Waszym zdaniem powinny zaistnieć w Morągu w celu zmiany wszelkich niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych, które Was dotykają w najbliższym otoczeniu.

Od 26 października ruszy kampania informacyjna na ten temat. Będzie można obejrzeć scenki telewizyjne w mediach i usłyszeć krótkie spoty radiowe zachęcające do udziału w tych konsultacjach.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu, ul. Ogrodowa 16.

Zachęcamy do włączenia się w ten proces!

{mp4remote}/film_it/morag01.mp4{/mp4remote} 

{mp4remote}/film_it/morag02.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}/film_it/morag03.mp4{/mp4remote}

 


 

 

emisja


 

 oiof

PREZENTACJA WYNIKÓW DIAGNOZY OSTRÓDZKO - IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski
zaprasza na prezentację wyników diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kolejnym działaniem w ramach realizowanego projektu będzie opracowanie „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”, która da podstawę dla funkcjonowania Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wytyczy kierunki wspólnych działań gmin partnerstwa.

 Morąg – 18.12.2014 r. w godz. 16.00 - 17.00, Morąski Dom Kultury

Materiały z konsultacji społecznych

Partnerstwo gmin Miasta Ostróda, Miasta Iława, Gminy Miłomłyn, GMINY MORĄG, Gminy Ostróda, Gminy Iława oraz Powiatu Ostródzkiego przystąpiło do opracowania „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”, która da podstawę dla funkcjonowania Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wytyczy kierunki wspólnych działań.

Prezentacja ze spotkania do pobrania

Drzewo zidentyfikowanych problemów obszaru do pobrania.

 


 

„Wsparcie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Serdecznie zapraszamy za bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone aktualnie dostępnym funduszom na rozwój firmy.

Spotkanie odbędzie się 26.11.2014 w sali konferencyjno – szkoleniowej morąskiego ratusza (Plac Jana Pawła II 1) o godzinie 13:00

Tematem będą niskooprocentowane, bądź zwolnione z wszelkich opłat pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności.

Pieniądze pochodzą z programów unijnych, które Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako fundusz pożyczkowy udziela w ramach realizowanych przez siebie projektów:

 1. Projekt „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START” - mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – pożyczka w maksymalnej wysokości 50 000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Oprocentowanie preferencyjne 0,5 %, okres spłaty maksymalnie 5 lat.
 1. Linia Powiatu Lidzbarskiego, elbląskiego i – Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - pożyczka do 250 000 zł, okres spłaty 60 miesięcy, dla małych firm m in. na zakup, rozbudowę, narzędzia pracy, środki transportu i in.
 1. Regionalny Program Operacyjnego „Warmia i Mazury” – Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Pożyczka dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, do 300 000 zł, okres spłaty 84 miesiące.

Szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, studentów, absolwentów jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 24.11.2014 r. do godz. 12.00. Pod numer 89 757 22 31 wew. 18 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka''

ul. Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

szczegóły na www.screp.pl

Współorganizator: Urząd Miejski w Morągu


 

 oiof

 

Konsultacje Społeczne

 

Partnerstwo gmin Miasta Ostróda, Miasta Iława, Gminy Miłomłyn, GMINY MORĄG, Gminy Ostróda, Gminy Iława oraz Powiatu Ostródzkiego przystąpiło do opracowania „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”, która da podstawę dla funkcjonowania Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wytyczy kierunki wspólnych działań.

 

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski

 

zaprasza na konsultacje społeczne w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Konsultacje społeczne będą dotyczyły następujących tematów:

 

 1. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska

 

Morąg – 27.10.2014 r. godz. 1400, Morąski Dom Kultury

 

 1. Przedsiębiorczość i gospodarka, turystyka, sport i rekreacja.

 

Morąg – 27.10.2014 r. godz. 1400, Morąski Dom Kultury

 

 1. Sfera społeczna (oświata, kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna)

 

Morąg – 27.10.2014 r. godz. 1400, Morąski Dom Kultury

 

Zadecyduj o kierunku rozwoju swojego miasta i gminy.

 

www.morag.pl

 

www.bip.morag.pl

 oiof2

 


 

Szanowni Państwo!

Partnerstwo gmin Miasta Ostróda, Miasta Iława, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Gminy Ostróda oraz Gminy Iława wraz z Powiatem Ostródzkim przystąpiło do opracowania „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”[1], która da podstawę dla funkcjonowania Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wytyczy kierunki wspólnych działań. Obszar funkcjonalny to obszar obejmujący tereny kilku sąsiednich wspólnot samorządowych, które przystępują do współdziałania w celu sprawniejszego wykorzystywania szans i rozwiązywania problemów dotyczących ich wszystkich.

 Tworzenie obszarów funkcjonalnych i działanie w ich ramach jest charakterystyczne dla polityki przestrzennej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Pozwala to na wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów określonych nie administracyjnie (np. według granic gmin), a funkcjonalnie (wspólna szansa lub problem). Istotna jest przy tym integracja działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz wielopoziomowy system zarządzania.

Celem utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego jest podjęcie między JST ścisłej współpracy w określonych dziedzinach, zmierzającej do rozwoju społecznego i gospodarczego całego obszaru oraz lepsze przygotowanie się do pozyskania wsparcia rozwojowego ze środków europejskich. W związku z powyższymserdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, instytucje i organizacje na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach 26 - 27 czerwca 2014 roku w sali Nr 210 Morąskiego Domu Kultury w Morągu (ul. Mickiewicza 19). Tematyka i terminy spotkań konsultacyjnych zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. Zachęcam do włączenia się w proces konsultacji.

                                           Tadeusz Sobierajski - Burmistrz Morąga

Morąg,

Miejsce:

Sala 210 MDK

2. Turystyka, sport i rekreacja

26-cze

9:00-10:00

3. Przedsiębiorczość i gospodarka, ekonomia społeczna

26-cze

10:15-11:15

4. Edukacja i kultura

26-cze

14:00-15:00

1. Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska

27-cze

9:00-10:00

5. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna

27-cze

10:30-11:30

Osoba do kontaktu: Tomasz Faraś, tel. 89 757 22 31 wew. 18e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały do pobrania:
ANKIETA DO POBRANIA - Morąg - obszary problemowe
ANKIETA DO POBRANIA - Morąg powiązania funkcjonalne
Wypełnione ankiety można przesłać mailem na powyższy adres, dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Morągu lub pocztą.

Dokument ten powstaje w ramach projektu pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 


 

 

Aktualne ogłoszenia Urzędu Miejskiego w Morągu znajdują się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu. Aby zapoznać się z najnowszymi ogłoszeniami kliknij tutaj.