O mieście i gminie Morąg

1. Potencjał Gminy

 • Ludność – 24 578 mieszkańców
 • Powierzchnia 311.25 km2 , co stanowi 2,5% powierzchni województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym: użytki rolne- 52,8 %, lasy i grunty leśne – 28,8 %, wody powierzchniowe-5,8%,  pozostałe grunty -12,6%.
 • Morąg obejmuje miasto Morąg i 29 sołectw, w tym 48 miejscowości.

2.   Warunki geograficzne i wizerunek gminy

Gmina Morąg leży na Pojezierzu Iławskim w zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego w powiecie ostródzkim. Sąsiaduje z następującymi gminami: Godkowo, Pasłęk (powiat elbląski), Świątki (powiat olsztyński), Łukta, Małdyty, Miłakowo, oraz Miłomłyn.W Gminie Morąg krzyżują się trzy ciągi dróg wojewódzkich: droga nr 527 Pasłęk – Morąg – Łukta - Olsztyn, droga nr 528 Orneta – Miłakowo – Morąg, droga nr 519 Stary Dzierzgoń – Zalewo – Małdyty – Morąg. W odległości 13 km od Morąga przebiega droga ekspresowa E7 Gdańsk - Warszawa - Chyżne.

Morąg posiada bezpośrednie dogodne połączenia kolejowe PKP, autobusowe PKS, jak i poprzez przewoźników prywatnych. Odległość od przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z Morąga wynosi: Bezledy 100 km, Braniewo 81 km.

            Obszar gminy charakteryzuje się lekko falistą rzeźbą terenu. Ważnym elementem krajobrazu gminy Morąg są wody powierzchniowe, w szczególności jeziora, mimo iż zajmują relatywnie niedużą powierzchnię. Za najbardziej urokliwe uchodzi Jezioro Narie posiadające pierwszą klasę czystości wody oraz urozmaiconą linię brzegową. Na jeziorze znajduje się 19 wysp, liczne zatoki i półwyspy. Zasadnicze elementy takie jak: rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera, obraz tworzony przez niezapomniany krajobraz, podlegają ścisłej ochronie. Biorąc pod uwagę unikalność walorów rekreacyjnych gminy Morąg, obszar ten posiada rangę terenów wczasowych, preferujących istnienie i rozwój form rekreacji charakteryzujących się dłuższym pobytem w wybranym miejscu.

 

Położenie Gminy Morąg w województwie warmińsko-mazurskim 

 mapa polozenie

   Sektory wiodące

W gminie obecną są między innymi kluczowe z punktu widzenia całego województwa branże, takie jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, branża meblarska oraz turystyka.

Wśród kluczowych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Morąg w sektorze prywatnym znajdują się:

ü  „Paged Sklejka” S.A.,

ü  „Mlekowita” Sp. z o.o.,

ü  „Lactima” Sp. z o.o.,

ü  „Gerda-Plast” Sp. z o.o.,

ü  Wytwórnia pasz „Wipasz” Sp. z o.o.,

ü  Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców,

ü  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,

ü  Fabryka Mebli „Taranko”.

4.4. Dane dotyczące rynku pracy w powiecie i gminie

 • Pracujący : w powiecie- 19373, w gminie – 4444 (dane z 2016 r. pracujący wg innego podziału niż PKD) , w tym mężczyźni – 2048, kobiety – 2396.
 • Bezrobotni: w powiecie- 5882, w gminie -1575 ( rok 2016 ) w tym mężczyźni-723, kobiety- 852.
 • Bezrobotni wg wieku: do 25 lat- 286 osób, od 25 do 34 lat – 448 osób, od 35 do 44 lat- 370 osób, od 45 do 54 lat- 277 osób, od 55 do 59 lat- 178 osób, 60 lat i więcej -82 osoby.
 • 1 % aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Miłomłyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49 % w przemyśle i budownictwie, a 17 % w sektorze handel ( naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 33 % pracuje w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym (obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi).

5   5.Edukacja

          Gmina Morąg posiada dosyć rozbudowaną ofertę edukacyjną. Na jej terenie obecnie funkcjonuje sześć szkół podstawowych publicznych, trzy szkoły podstawowe niepubliczne oraz trzy gimnazja. Ofertę edukacyjną dodatkowo dopełniają trzy przedszkola. Wszystkie zlokalizowane są w Morągu. Ponadto na terenie Gminy działa specjalna szkoła podstawowa oraz specjalne gimnazjum prowadzone przez samorząd powiatowy.

Możliwość kształcenia dzieci w szkole:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Brzechwy w Morągu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabi Rogu
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez samorząd powiatowy:

ü  Zespół Szkół Licealnych w Morągu,

ü  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu,

W ich ramach funkcjonują dwa licea ogólnokształcące, dwa technika oraz jedna zasadnicza szkoła zawodowa. W Morągu uczniowie mają do wyboru kształcenie na różnych kierunkach, spośród których największym powodzeniem cieszą się kierunki sklasyfikowane jako „usługi dla ludności”.

66.Informacje o infrastrukturze technicznej:

Gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Morąg zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu.

          Długość wodociągowej sieci rozdzielczej w Morągu wynosi 281,4 km. Korzysta z niej 23 095 osób, co stanowi 92% mieszkańców miasta. Przeciętny mieszkaniec zużywa 28,0 m3 wody rocznie. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 116,2 km. Aktualnie z miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej korzysta 17 771 osób, co stanowi 71% wszystkich mieszkańców Gminy.     Oczyszczalnia ścieków dla Miasta Morąg zlokalizowana została w miejscowości Jędrychówko położonej w Gminie Morąg. Budowa oczyszczalni była inwestycją gminną
i została sfinalizowana przez 3 podmioty: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska. Oczyszczalnia ma charakter biologiczno-chemiczny z podwyższonym stopniem usuwania biogenów.

          Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Morąg obowiązuje nowy system zbiórki odpadów komunalnych. Za jego wdrożenie i funkcjonowanie odpowiada Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, który zrzesza 19 gmin.

             Głównym dostawcą energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Morąg jest ENERGA-OPERATOR SA oddział w Olsztynie.  Zapotrzebowanie na energię cieplną mieszkańców Miasta i Gminy Morąg zaspokajane jest przede wszystkim przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu (MPEC). Jest to największy dostawca ciepła w Morągu. MPEC sprzedaje energię cieplną tylko na terenie Miasta Morąg. Jej odbiorcami są zarówno odbiorcy indywidualni, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz zakłady usługowe i produkcyjne, a także jednostki użyteczności publicznej (szkoły, urzędy).Dostawcą paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Morąg jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku. Gazyfikacja ma charakter częściowy, dotyczy terenu miasta Morąg, natomiast mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają z gazu bezprzewodowego dostarczanego w butlach. Infrastruktura gazowa Miasta i Gminy składa się z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Dobre Miasto-Morąg oraz stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia.

7.Projekty zrealizowane przy wsparciu środków unijnych

   1. „Urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg”
   2. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg”
   3. „Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na Osiedlu Pułaskiego w Morągu”
   4. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu”
   5. „Rewitalizacja parku miejskiego w centrum Morąga”
   6. „Adaptacja piwnic XIV-wiecznego ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego

8.Formy spędzania wolnego czasu

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, o które skutecznie zabiegała Gmina Morąg w ostatnich latach zrealizowano szereg ważnych dla rozwoju miasta i terenów wiejskich gminy zadań inwestycyjnych, przekładających się na wiele dziedzin życia, w tym głównie na poprawę jakości życia mieszkańców, dostępu do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi gminne, itp.), rozwój turystyki i rekreacji, kultury, edukacji (kompleksowe modernizacje szkół), poprawę funkcjonalności, estetyki otoczenia. Do najważniejszych zaliczyć należy następujące projekty:

Pływalnia "Morąska Perła", ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8, 14-300 Morąg, tel: 603 440 890

Narie. Kino, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel: 89 757 29 15
Morąski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel. 89 757 26 40
Kręgielnia w King Pin Club & Restaurant – ul. Jana Pawła II 9/19, 14-100 Ostróda, tel: 669 725 502
Kino Helios ul. Aleja Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn tel. 89 535 20 00
Multikino Olsztyn ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn 89 679 55 10

9.Instytucje okołobiznesowe

 • Kancelaria Notarialna Wioletta Gąsiewska ul. 3 Maja 26, 14-300 Morąg, tel 89 757 55 05
 • Kancelaria Notarialna Milena Kośman ul. Mickiewicza 19, tel. 507 293 570
 • Malarska Maria. Kancelaria notarialna, ul. Grunwaldzka 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 646 37 97
 • Radca prawny Maja Rybińska, Kajkowo, ul. Świetlińska 46, 14-100 Ostróda, tel. +48 698 025 097
 • Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński, ul. Jana III Sobieskiego 3c lok. 9 14-100 Ostróda, tel. 606 453 187, 89 676 33 55
 • Kancelaria Radcy Prawnego Juliusz Paracki Oddział Pasłęk ul. 3 Maja 38 a, 14-400 Pasłęk, tel. 532 522 498
 • Kancelaria Notarialna Bogdan Kubaszek ul. Bolesława Chrobrego 31, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 50 25
 • Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie z siedzibą w Morągu, Oddział Morąg, ul. Pomorska 21;
 • Bank Millenium S.A. Warszawa.

 

10.Do ważniejszych instytucji otoczenia biznesu w Gminie Morąg należą:

·           PKO BP S.A. Oddział Morąg, ul. Mickiewicza 12;

 11.Firmy konsultingowe:

 • Centrum Doradczo-Konsultingowe – Joanna Filip i Monika Kowalska-Mroczek s.c. ul. Dworcowa 3A/M, 82-300 Elbląg
 • CENTRUM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO I FINANSOWEGO, ul. M. Zientary Malewskiej 20 B, 10-302 Olsztyn, tel. 89 532 46 00
 • Centrum Finansowe JMC, ul. Jana Pawła II 16, 14-100 Ostróda, tel. 89 650 30 45
 • BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE REGO S.C, ul. Jana Pawła II 16/40, 14-100 Ostróda, tel. 89 650 30 45, 696 246 952