Data publikacji: 2022-02-15, 14:34

Ilość wyświetleń: 1353

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Ostródzkiego


Odsłuchaj

Powrót

IKwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Ostródzkiego odbywać się będzie w dniach od  4 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.
Od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa dla mieszkańców Gminy Morąg.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1.Mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2.Mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3.Osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5.Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja prowadzona jest w budynku Centrum Użyteczności Publicznej (sala Nr 232, 237, 238, 239), ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Jeżeli z ważnych przyczyn, osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym pracownika Urzędu Miejskiego w Morągu (tel. 89 757 22 31 w.27). Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym osoba była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji, podając przy tym przyczynę, która uniemożliwia stawiennictwo. Na tej podstawie zostanie wyznaczony kolejny termin do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.