Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW na części działek nr 306, 307, 298/1, 291/13, 291/12 i 291/11 poł. w obr. Jurki