Herb

Uchwała nr XVI/201/03
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie: ustanowienia herbu i flagi miasta Morąga oraz wzoru pieczęci urzędowych Burmistrza Morąga i Urzędu Miejskiego w Morągu
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb miasta Morąga, który tworzy tarcza o złotym polu z zieloną podstawą, na której stoi pielgrzym. Postać pielgrzyma jest ubrana w szatę pielgrzymią koloru czarnego, przepasaną białym pasem. Twarz, dłonie i stopy są w kolorze cielistym, włosy w kolorze białym. W prawej dłoni trzyma laskę pielgrzymią w kolorze czerwonym przewieszoną przez prawe ramię, posiadającą dwa zgrubienia, pomiędzy którymi zawieszona jest tykwa koloru czarnego. W lewej dłoni na wysokości piersi trzyma białą muszlę.
 Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanawia się flagę miasta Morąga, którą tworzy płat materiału o proporcjach 5:8, podzielony w pionie na dwie równe części, lewą koloru żółtego, prawą koloru zielonego. Pośrodku umieszczona jest muszla koloru białego oraz laska pielgrzymia koloru czerwonego.
 Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustanawia się pieczęć urzędową Burmistrza Morąga, którą tworzy herb miasta Morąga pozbawiony tarczy herbowej, umieszczony w polu pieczęci. W otoku pieczęci umieszczony jest napis Burmistrz Morąga. Graficzny wzór pieczęci stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustanawia się pieczęć urzędową Urzędu Miejskiego w Morągu, którą tworzy herb miasta Morąga pozbawiony tarczy herbowej, umieszczony w polu pieczęci. W otoku pieczęci umieszczony jest napis Urząd Miejski w Morągu. Graficzny wzór pieczęci stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Regulamin używania herbu i flagi stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Mariusz Chiliński

Galeria zdjęć