Zapis nutowy

 UCHWAŁA NR XXIV/312/2004
 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU
 z dnia 24 czerwca 2004 roku

 w sprawie: ustanowienia hejnału Miasta Morąga.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się hejnał Miasta Morąga, kompozycji Pana Marka Sewena z Warszawy – według zapisu nutowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 
1. Hejnał Miasta Morąga odtwarzany będzie z wieży zabytkowego ratusza miejskiego na Placu Jana Pawła II 1 codziennie o godzinie 12.00.
2. W pozostałych przypadkach Burmistrz Morąga określa okoliczności, w jakich hejnał może być wykorzystywany lub publicznie odtwarzany.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hejnał Miasta Morąg, skomponował Marek Sewen z Warszawy. Hejnał Miasta Morąga odtwarzany jest z wieży zabytkowego ratusza miejskiego na Placu Jana Pawła II 1 codziennie o godzinie 12.00. 
 UCHWAŁA NR XXIV/312/2004
 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU
 z dnia 24 czerwca 2004 roku
 w sprawie: ustanowienia hejnału Miasta Morąga.
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się hejnał Miasta Morąga, kompozycji Pana Marka Sewena z Warszawy – według zapisu nutowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Hejnał Miasta Morąga odtwarzany będzie z wieży zabytkowego ratusza miejskiego na Placu Jana Pawła II 1 codziennie o godzinie 12.00.
2. W pozostałych przypadkach Burmistrz Morąga określa okoliczności, w jakich hejnał może być wykorzystywany lub publicznie odtwarzany.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hejnał Miasta Morąg, skomponował Marek Sewen z Warszawy. Hejnał Miasta Morąga odtwarzany jest z wieży zabytkowego ratusza miejskiego na Placu Jana Pawła II 1 codziennie o godzinie 12.00.